2e Bestuursrapportage 2020

Verwachte afwijkingen

Overzicht programma's

In dit hoofdstuk staan de verwachte afwijkingen op de doelstellingen (beleidsmatige afwijkingen) en de inzet van budgetten (financiële afwijkingen) ten opzichte van de actuele begroting 2020. (Dit is de begroting inclusief de door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen). De verwachte financiële afwijkingen zullen na vaststelling van deze bestuursrapportage worden verwerkt in de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2024.

De verwachte beleidsmatige en financiële afwijkingen worden hieronder per programma toegelicht. Bij de toelichtingen is opgenomen of deze naar verwachting incidenteel (I) of structureel (S) zijn. Ook is aangegeven of het een voordeel (V) of nadeel (N) betreft.

Bij de financiële afwijkingen beperken we ons tot een toelichting op de verschillen groter dan € 25.000. In een enkel geval wijken we gemotiveerd van die lijn af, bijvoorbeeld als het gaat om een reservemutatie of een afwijking op een bezuinigingsopgave.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 10:01:17 met de export van 11/13/2020 11:07:19