2e Bestuursrapportage 2020

Verwachte afwijkingen

12. Middelen en ondersteuning

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Vastgoed

2.006.000

189.000

1.817.000

N

I/S

Grondexploitatie en AOK

248.000

-97.000

345.000

N

I

Algemene baten en lasten

409.000

168.000

241.000

V

I

Vastgoed € 1.817.000 N waarvan € 1.795.000 (I) en € 22.000 (S)

Onderhoud Gebouwen € 1.086.000 N (I) waarvan € 22.000 (S)  

Uitkoop Tabaksschuur € 15.000 N (I)
Om de ingewikkelde verkoop van de Tabaksschuur mogelijk te maken, om zodoende toekomstige onderhoudskosten te besparen, moest een rechthebbende voor € 15.000 worden uitgekocht.

Vervangen daken en riolering en aanbrengen ventilatie Jagerspad 7 € 45.000 N (I)
Omdat langer dan voorzien gebruik gemaakt moet worden van het tijdelijke gebouw waren er onderhoudskosten voor daken, riolering en ventilatie noodzakelijk met een omvang van € 46.000. Maatregelen voor ventilatie waren nodig ten behoeve van coronamaatregelen. (De aanpassingen specifiek voor onderwijshuisvesting zijn opgenomen in programma 7).

Vervangen Brandmeldinstallatie De Binder € 5.000 N (I)
De brandmeldinstallatie van moest onvoorzien vervangen worden. Wel is gekozen voor een duurzame vervanging met Ledverlichting van € 5.000 die een korte terugverdientijd heeft.

Vervangen vloer remise brandweer Amerongen € 30.000 N (I)
De vloer van de remise moest onvoorzien deels worden vervangen om het gebruik te kunnen garanderen. Het betreft een incidentele tegenvaller van € 30.000.

Brandweerkazerne Driebergen € 217.000 N (I)
Voor de ontkoppeling van de brandweerkazerne van het voormalige gemeentekantoor in Driebergen moesten in 2019 extra kosten worden gemaakt van € 120.000. Ook was er voor € 97.000 reparatie aan het dak nodig door achterstallig onderhoud. Door een administratieve vergissing zijn deze kosten niet in de jaarrekening van 2019 terecht gekomen.

In de 1e bestuursrapportage  zijn deze afwijkingen al gemeld en deze zijn structureel opgenomen in de meerjarenbegroting. De correcties voor 2020 worden nu in de 2e bestuursrapportage verwerkt.


Herschikking van de budgetten € 19.000 V (I)
Het budget voor het onderhoud van de gebouwen wordt in de meerjarenbegroting vanaf 2022 in stappen op het benodigde niveau gebracht. Totdat dit niveau is bereikt, wordt uit de over de verschillende programma’s verdeelde budgetten het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. Door onvoorzien onderhoud is een bedrag van € 19.000 tussen de programma's 4, 7 en 9 verschoven. Dit zorgt voor een voordeel op dit programma. Het verzoek aan de raad is om in te stemmen met het  herschikken van de budgetten tussen de programma's 4,7 en 9.

Herziening huur € 10.000 V (I)
In de eerste bestuursrapportage is hierover het volgende gemeld:
In de afgelopen jaren is de aandacht gericht geweest op het afstoten van gemeentelijk vastgoed. Dit heeft een huuropbrengst gegenereerd waarmee de schuld is verminderd.
Hierdoor ontstaat een voordeel van € 10.000.  De correcties worden nu in de 2e bestuursrapportage verwerkt.

Huur- en pachtopbrengsten € 72.000 N (I)
Door verkoop van gemeentelijk vastgoed kan er € 72.000 minder aan huren worden geïnd.  Het structurele effect is al in de begroting 2021-2024 verwerkt.

Gebouwen en Gronden € 726.000 N (I)
Dit jaar was de verkoop van meerdere woningen gepland voor een bedrag van € 2.300.000. De ambtswoning is verkocht. De andere woningen kunnen pas volgend jaar worden verkocht. De verwachte opbrengst wordt in 2021 gerealiseerd. Daarnaast is een perceel aan de Kerkweg in Leersum verkocht. Hiermee is voor deze raadsperiode weer een deel van de € 2 miljoen aan te realiseren verkoopopbrengsten gehaald. Per saldo zorgt dit voor een nadeel van € 726.000.

Ontwikkeling voormalige werven € 729.000 N (I) (=onderdeel van het MPG)

De locaties Van Bennekomweg, Pomplaan en Jacob van Wassenaerlaan zijn per 1-1-2020 opgenomen in het herziene MPG onder de categorie Bouwgronden in Exploitatie. In het MPG per 1-1-2020 zijn geen MVA gronden meer opgenomen. De financiële vertaling van het MPG is verwerkt in deze bestuursrapportage. Lagere lasten van € 358.000 en lagere baten van € 1.087.000 op de vastgoedontwikkeling van de drie voormalige werven zorgen voor een nadeel van € 729.000. Tegenover dit nadeel staat een lagere toevoeging aan de reserve van € 729.000. Deze wordt toelicht in de paragraaf Reserves.  

Diverse kleine afwijkingen € 7.000 N (I)
Waaronder belastingen, verzekeringen en kapitaallasten.

Grondexploitatie en AOK's € 345.000 N (I)

Uren Grexen € 88.000 V  (I)

Door de COVID-19 is de participatie voor de ontwikkeling van de Grexen stil komen te liggen. Hierdoor kon er voor € 88.000 minder declarabele uren worden besteed aan de Grexen waardoor de lasten voor de grexen afnemen. Dit zorgt voor een nadeel op de overhead.


Snippergroen € 10.000 V (I)

Door het thuiswerken van inwoners tijdens de Covid-19 periode is het aantal snippergroenaanvragen explosief gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.


Grondexploitaties € 443.000 N (I) (=onderdeel van het MPG)

Om de ontwikkeling van het financiële resultaat en de risico´s van grondexploitaties te kunnen volgen wordt één keer per jaar op de stand per 1 januari een Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) opgesteld en aangesloten bij de P&C-cyclus. Het effect van jaarrekening 2019 wordt nu in de 2e bestuursrapportage verwerkt. Dit zorgt voor hogere lasten van € 443.000. Daar tegenover staat een lager toevoeging aan de reserve van € 257.000. Deze wordt toegelicht in de paragraaf reserves.

Algemene baten en lasten € 241.000 V (I)

Stelpost ombuigingen € 400.000 V (I)

In de paragraaf ombuigingen is terug te vinden in hoeverre ombuigingen naar verwachting worden gerealiseerd. Op het product Algemene baten en lasten is het frictiebudget opgenomen voor het opvangen van de personele gevolgen van de niet-gerealiseerde ombuigingen. Deze stelpost kan deels vrijvallen. De ombuigingstaakstelling receptie is nog niet gerealiseerd en daarvoor komen op termijn nog kosten. Op dit product geeft dat een voordeel van € 400.000. Voorstel is om in dit jaar een deel van het voordeel ad € 45.000 te storten in de algemene reserve om de gelden in 2021 te kunnen in zetten wanneer de ombuiging uitvoerbaar is. De storting in de algemene reserve is verwerkt in het BBV-overzicht Reserves.

Inkooptaakstelling € 200.000 N (I)

Tegelijkertijd is op dit product de inkooptaakstelling uit de ombuigingen opgenomen. In de paragraaf ombuigingen is opgenomen dat deze voor een bedrag van € 129.500 naar verwachting niet wordt gerealiseerd. Dit is als tegenvaller opgenomen. Onder budgetneutraal os de realisatie van de inkoop van € 68.500 toegelicht. De stelpost komt in zijn geheel te vervallen.


Areaaluitbreiding woningen € 39.000 V (I)
Vanuit de kadernota 2020 is in de begroting een stelpost areaaluitbreiding van woningen opgenomen voor het verwachte negatieve effect op de algemene uitkering. Een toename van de totale WOZ-waarden zorgt immers voor een korting op de algemene uitkering. Nu de meicirculaire 2020 is verwerkt, kan de stelpost vrijvallen ten gunste van de exploitatie. Het structurele effect is verwerkt in de begroting 2021.
Diverse kleine afwijkingen € 2.000 V (I)

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 10:01:17 met de export van 11/13/2020 11:07:19