2e Bestuursrapportage 2020

Bijlagen

Overzicht mutaties tweede bestuursrapportage 2020

(bedragen x € 1.000; + = voordeel/ - = nadeel)

Omschrijving mutatie

Programma

2020

2021

2022

2023

2024

Belastingen

04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

-3

0

0

0

0

06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

-5

0

0

0

0

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

-5

0

0

0

0

09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

-20

0

0

0

0

11

Openbare Ruimte en Milieu

-16

0

0

0

0

12

Middelen en ondersteuning

-13

0

0

0

0

14

Overhead

-19

0

0

0

0

Verzekeringen

01

Bestuurlijke zaken

20

0

0

0

0

04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

-2

0

0

0

0

06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

3

0

0

0

0

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

-31

0

0

0

0

09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

1

0

0

0

0

11

Openbare Ruimte en Milieu

-12

0

0

0

0

12

Middelen en ondersteuning

4

0

0

0

0

14

Overhead

-35

0

0

0

0

RAZU

04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

36

0

0

0

0

Afval

11

Openbare Ruimte en Milieu

-278

0

0

0

0

Avu

11

Openbare Ruimte en Milieu

161

0

0

0

0

Allemanswaard

04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

-33

0

0

0

0

17

Reserves

33

0

0

0

0

Raad

01

Bestuurlijke zaken

15

0

0

0

0

Huur SD

05

Transformatie in het sociale domein

-55

0

0

0

0

APV

02

Veiligheid en handhaving

-9

0

0

0

0

Kosten oprollen drugslab.

03

Dienstverlening

-135

0

0

0

0

WEB

05

Transformatie in het sociale domein

15

0

0

0

0

Generatiepact

14

Overhead

-18

0

0

0

0

17

Reserves

-20

-15

0

0

0

Inzet Coronacompensatie

13

Alg. dekkingsmiddelen

265

0

0

0

0

Onvoorz en alg lasten en baten

12

Middelen en ondersteuning

400

0

0

0

0

16

Onvoorzien

124

0

0

0

0

Vrijval stelpost inkoop

12

Middelen en ondersteuning

-130

0

0

0

0

Omgevingswet

04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

100

0

0

0

0

17

Reserves

-100

0

0

0

0

Vrz wachtgeld

01

Bestuurlijke zaken

-134

0

0

0

0

Dorpsgerichte activiteiten

03

Dienstverlening

33

0

0

0

0

Representatie en kabinetszaken

01

Bestuurlijke zaken

20

0

0

0

0

Bijdrage VNG

01

Bestuurlijke zaken

-8

-8

-8

-8

-8

Areaaluitbr woningen

12

Middelen en ondersteuning

39

0

0

0

0

AU voorgaande jaren

13

Alg. dekkingsmiddelen

288

0

0

0

0

BGHU

13

Alg. dekkingsmiddelen

7

0

0

0

0

BNG dividend

13

Alg. dekkingsmiddelen

-420

-218

-218

-218

-218

Hondenbelasting

13

Alg. dekkingsmiddelen

-30

0

0

0

0

OZB

13

Alg. dekkingsmiddelen

133

0

0

0

0

Betalingsverkeer (kleine afwijkingen)

13

Alg. dekkingsmiddelen

5

5

5

5

5

Rentekosten

13

Alg. dekkingsmiddelen

84

0

0

0

0

Vitens

13

Alg. dekkingsmiddelen

-37

0

-10

0

0

Stelpost Schuldreductie

13

Alg. dekkingsmiddelen

739

0

0

0

0

Dorpsteams

05

Transformatie in het sociale domein

-205

0

0

0

0

Werkgelegenheid

05

Transformatie in het sociale domein

41

0

0

0

0

Boomveiligheid

04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

-121

0

0

0

0

17

Reserves

121

0

0

0

0

WMO begeleiding

05

Transformatie in het sociale domein

-250

0

0

0

0

WMO Woonvoorziening

05

Transformatie in het sociale domein

-91

0

0

0

0

Kapitaallasten

03

Dienstverlening

1

0

0

0

0

04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

6

12

0

0

0

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

81

2

-6

-6

-6

09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

30

-2

-2

-2

-2

10

Verkeer en vervoer

35

0

2

0

0

11

Openbare Ruimte en Milieu

364

-344

9

0

0

12

Middelen en ondersteuning

-1

0

0

0

0

13

Alg. dekkingsmiddelen

0

0

0

0

0

14

Overhead

157

0

0

0

0

17

Reserves

-340

340

0

0

0

MVA's grexen

12

Middelen en ondersteuning

-1.074

0

0

0

0

13

Alg. dekkingsmiddelen

0

0

0

0

0

14

Overhead

-98

0

0

0

0

17

Reserves

987

0

0

0

0

Weekmarkten

08

Economie, Receatie en Toerisme

-11

0

0

0

0

Recreatie

08

Economie, Receatie en Toerisme

27

0

0

0

0

Huwelijken

03

Dienstverlening

-69

0

0

0

0

Reisdocumenten

03

Dienstverlening

-38

0

0

0

0

Rijbewijzen

03

Dienstverlening

-20

0

0

0

0

Reclame inkomsten

11

Openbare Ruimte en Milieu

-42

0

0

0

0

Septembercirculaire

13

Alg. dekkingsmiddelen

1.240

313

191

83

125

Meicirculaire

13

Alg. dekkingsmiddelen

354

0

0

0

0

VRU

02

Veiligheid en handhaving

22

0

0

0

0

Onderhoud gebouwen

04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

62

0

0

0

0

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

14

0

0

0

0

09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

-2

0

0

0

0

12

Middelen en ondersteuning

-1.086

822

22

22

22

17

Reserves

676

-800

0

0

0

Reiniging 1e burap

11

Openbare Ruimte en Milieu

-14

0

0

0

0

Eikenprocessierups

11

Openbare Ruimte en Milieu

-95

0

0

0

0

Regionale Samenwerking

05

Transformatie in het sociale domein

0

0

0

0

0

Beschermd wonen

05

Transformatie in het sociale domein

0

0

0

0

0

GGDrU

06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

-27

0

0

0

0

Dagopvang en BSO

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

-90

0

0

0

0

Jeugdwerk

05

Transformatie in het sociale domein

-1.310

-9

-8

-7

-7

Noodverordening

02

Veiligheid en handhaving

-30

0

0

0

0

COVID

02

Veiligheid en handhaving

-10

0

0

0

0

Mobiliteit

05

Transformatie in het sociale domein

-74

12

11

1

-9

WMO eigen bijdrage

05

Transformatie in het sociale domein

-50

0

0

0

0

Participatie

05

Transformatie in het sociale domein

64

0

0

0

0

BBZ

05

Transformatie in het sociale domein

-22

0

0

0

0

Apparaatskosten

05

Transformatie in het sociale domein

47

0

0

0

0

Bijstand IOAW etc

05

Transformatie in het sociale domein

463

0

0

0

0

Minimabeleid

05

Transformatie in het sociale domein

-66

0

0

0

0

Leerlingenvervoer

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

-113

0

0

0

0

OAB

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

14

14

14

14

14

Vrz pensioenen

01

Bestuurlijke zaken

-300

0

0

0

0

Werkgelegenheid aanv

05

Transformatie in het sociale domein

-200

0

0

0

0

Babs

03

Dienstverlening

-31

0

0

0

0

Opbrengsten leges en andere rechten

02

Veiligheid en handhaving

0

0

0

0

0

Rente aanvulling

13

Alg. dekkingsmiddelen

-31

0

0

0

0

Inzameling oud papier

11

Openbare Ruimte en Milieu

-26

0

0

0

0

Recreatie

08

Economie, Receatie en Toerisme

-9

0

0

0

0

Toeristenbelasting

13

Alg. dekkingsmiddelen

-250

0

0

0

0

Vastgoed

12

Middelen en ondersteuning

8

0

0

0

0

14

Overhead

2

0

0

0

0

Riolering

11

Openbare Ruimte en Milieu

0

0

0

0

0

Corona inhuur bouwen

03

Dienstverlening

-56

0

0

0

0

Bouwleges

03

Dienstverlening

300

0

0

0

0

Ombuiging publiek

12

Middelen en ondersteuning

0

-45

0

0

0

17

Reserves

-45

45

0

0

0

Stelpost Coronasteunpakket

13

Alg. dekkingsmiddelen

559

0

0

0

0

Diverse kleine afwijkingen

01

Bestuurlijke zaken

-8

0

0

0

0

04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

3

0

0

0

0

06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

-5

0

0

0

0

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

18

10

10

10

10

09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

-90

-10

-10

-10

-10

Totaal mutaties

252

123

2

-117

-85

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 10:01:17 met de export van 11/13/2020 11:07:19