2e Bestuursrapportage 2020

Verwachte afwijkingen

09. Sport, Inclusief sportaccommodaties, Kunst en Cultuur

Beleidsmatige afwijkingen

Cultuur
In verband met corona zijn minder subsidies aangevraagd en zijn subsidieaanvragen teruggetrokken. Op dit moment zijn er wel weer nieuwe aanvragen, maar over het gehele jaar verwachten we minder uit te geven.
Een incidentele bate dit jaar is afkomstig uit de verkoop van kunst die in het bezit was van de gemeente.


Corona en sport
Tijdens de eerste coronagolf zijn er veel beperkende maatregelen voor sport ingesteld. De buurtsportcoaches hebben hun beweegprogramma’s coronaproof aangepast en digitaal opengesteld voor thuis. Er is een apart mailadres geopend waar sportverenigingen, -aanbieders en -gebruikers vragen konden stellen over de uitvoering van corona-maatregelen en de verschillende noodverordeningen. Verder hebben we actief gecommuniceerd over de beschikbare compensatieregelingen voor de sportsector. Toen de beperkende maatregelen gefaseerd konden worden afgebouwd is dit in nauwe afstemming gebeurd met Heuvelrug Sport Initiatief (HSI) en de buurtsportcoaches. Dit heeft ertoe geleid dat het uitvoeringsprogramma van het Sportakkoord, het definitief maken van het capaciteitsonderzoek en de duurzame vervanging van de veldverlichting vertraging hebben opgelopen. Bij het schrijven van deze bestuursrapportage zijn de coronamaatregelen voor de sportsector weer aangescherpt. We blijven de sportsector hierbij ondersteunen.

Daling huurinkomsten door corona
De coronacrisis heeft invloed op de bestedingen en inkomsten in programma 9. Voor de huurinkomsten van gemeentelijke gymzalen geldt dat de huur na gebruik in rekening wordt gebracht. Door de coronamaatregelen is vanaf de start van de lockdown het aantal gehuurde uren gedaald, hetgeen zich heeft vertaald in lagere huurinkomsten. Voor deze huurinkomsten kan (deels) compensatie worden aangevraagd bij het Rijk, middels de zogeheten TVS-regeling (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties). Deze regeling biedt verhuurders/exploitanten de mogelijkheid om amateursportorganisaties te compenseren voor de huur wanneer zij geen gebruik hebben kunnen maken van de accommodatie.
Het voornemen is om ook als gemeente gebruik te maken van de TVS-regeling. Dit heeft een positieve uitwerking op de gemeentelijke begroting als het gaat om de (gederfde) huurinkomsten van gemeentelijke sportaccommodaties.

Concessieovereenkomst Sportcentrum Hoenderdaal
Met Stichting Health Centre Hoenderdaal zijn gesprekken gevoerd over de langdurige exploitatie van gemeentelijke gym- en binnensportcapaciteit in het kader van de ombuigingsopgave. De gesprekken hebben geleid tot een administratieve en financiële optimalisatie middels het vastleggen van de langdurige exploitatieafspraken in een concessieovereenkomst in lijn van gelijksoortige exploitanten in de gemeente. Dit heeft geleid tot een besparing in de gemeentebegroting van € 15.000 De jaarlijkse exploitatiebijdrage bedraagt € 173.000.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Leefbaarheid Cultuur

 1.167.000

 1.128.000

 39.000

V

I

Sportaccommodaties

2.333.000

2.446.000

113.000

N

I

Leefbaarheid Welzijn

362.000

366.000

4.000

N

I

Maatschappelijk vastgoed

251.000

253.000

2.000

N

I

Leefbaarheid Cultuur € 39.000 V (I)

Het voordeel bestaat uit een incidentele afname van de lasten (€ 19.000 V) en een incidentele toename van de baten (€ 20.000 V).
De afname van de lasten is het gevolg van de corona-uitbraak, waardoor minder subsidieaanvragen zijn gedaan en zelfs aanvragen zijn teruggetrokken.
De toename van de bate betreft de verkoop van kunst in het kader van de ombuigingen; deze was begroot in 2019 maar is dit jaar gerealiseerd.

Sportaccommodaties € 113.000 N (I)

Harmonisatie Tennisvereniging Ludenti € 115.000 N (I)
Dit incidentele nadeel bestaat voor een bedrag van € 116.000 (N) uit een nog aan tennisvereniging Ludenti verschuldigde betaling in het kader van de tennisharmonisatie en voor € 1.000 (V) uit overige kleine afwijkingen.
Over het aan Ludenti verschuldigde bedrag is al in de eerste bestuursrapportage gemeld dat de destijds beschikbaar gestelde middelen voor de harmonisatie, € 53.000 en de jaarlijkse bijdrage voor de instandhouding van de tennisbanen, € 12.000 vanaf 2015, door een financiële omissie niet voor dit doel zijn gereserveerd. De jaarlijkse bijdrage aan de tennisvereniging is structureel opgenomen in de begroting. 


Diverse afwijkingen (o.a. belastingen, verzekeringen en kapitaallasten) € 2.000 V (I)


Leefbaarheid Welzijn € 4.000 N (I)


Diverse afwijkingen (o.a. belastingen, verzekeringen en kapitaallasten)  € 4.000 V (I)


Maatschappelijk Vastgoed € 2.000 N (I)


Diverse afwijkingen (o.a. belastingen, verzekeringen en kapitaallasten)  € 2.000 V (I)

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 10:01:17 met de export van 11/13/2020 11:07:19