2e Bestuursrapportage 2020

Verwachte afwijkingen

01. Bestuurlijke Zaken

Beleidsmatige afwijkingen

Raadsvergaderingen
In verband met de beperkingen die tijdens de uitbraak van het COVID-19 virus gelden voor bijeenkomsten van personen en het blijven kunnen functioneren van gemeenten is er een tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Met deze tijdelijk wet, tot vooralsnog 1 november 2020, wordt voorzien in tijdelijke regels voor besluitvorming via digitale weg.
Indien deze tijdelijke wet niet wordt verlengd, zullen gezien de huidige COVID-2019 maatregelen de resterende raadsvergaderingen in 2020 in een locatie buiten de deur moeten plaatsvinden hetgeen extra kosten met zich mee brengt van naar schatting € 5.000 per raadsvergadering.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/ S

College

 1.252.000

1.642.000

390.000

N

I/S

Raad

 970.000

948.000

 22.000

V

I

Publieke dienstverlening

67.000

 75.000

    8.000

N

I


* I=Incidenteel, S=Structureel

Omschrijving

Afwijking

N/V

I/S

Uitkering Wethouder -> voorziening

240.000

V

I

Voorziening wachtgeld -> voorziening

23.000

N

I

Nabestaandenpensioen -> voorziening

9.000

N

I

Voorziening pensioenen -> voorziening

14.000

V

I

* Deze afwijkingen hebben geen invloed op het begrotingssaldo omdat eventuele inkomsten en of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan de daarvoor ingestelde voorziening. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.

College € 390.000 N (I/S)

Bestuurlijke samenwerking  € 8.000 N (S)


Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) 2018 van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben de leden ingestemd met de uitgangspunten voor de meerjarige ontwikkeling van de contributie. Daarbij is afgesproken om de VNG-begroting meerjarig weer in evenwicht te brengen door over een reeks van jaren een mix van (extra) contributieverhoging toe te passen en door het inzetten van het vermogen van de VNG. Tijdens de ALV van juni 2020 is besloten om de contributie te verhogen met 3,9% conform de uitgangspunten voor de meerjarige ontwikkeling. Dit besluit heeft ook een stijging van de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan de VNG tot gevolg.


Representatie en kabinetszaken € 20.000 V (I)


In 2020 zijn er minder ontvangsten geweest i.v.m. COVID-2019. Als gevolg hiervan kan er éénmalig voor 2020 € 20.000 representatiekosten/dranken en voedingsmiddelen worden afgeraamd.

College van burgemeester en wethouders € 434.000 N (I)

Storting voorziening pensioenen €300.000
Evenals vorig jaar houden we ook dit jaar rekening met een lagere rekenrente voor de omvang van de voorziening pensioenen Wethouders. Dit vanwege de verwachte ontwikkeling van het rentetarief van de DNB, waarop de bepaling van de voorziening pensioenen is gebaseerd. Als gevolg van deze voorlopige ontwikkeling houden we rekening met een noodzakelijke extra storting (€ 300.000) in de voorziening pensioenen wethouders. In december 2020 ontvangen wij de actuariële berekening op basis van de definitieve rekenrente en wordt conform beleidslijn de definitieve storting in de voorziening bepaald.

Wachtgelduitkering wethouder € 134.000
Op grond van de regelgeving APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) bestaat er recht op voortzetting van een wachtgelduitkering. Dit houdt in een storting in de voorziening wachtgeld van € 134.000 voor de looptijd van de hele verplichting.


Diverse afwijkingen College (belastingen en verzekeringen 20.000- ombuigingen inkoop 12.000 ) € 32.000 V (I)


Raad € 15.000 V (I)

Raad en raadscommissies € 15.000 V (I)

Mede in verband met Covid-19 wordt verwacht dat er met name aan presentiegelden en studie- en congreskosten dit jaar minder wordt uitgegeven.

Publieke dienstverlening  € 8.000 N (I)

Diverse kleine afwijkingen € 8.000 N

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 10:01:17 met de export van 11/13/2020 11:07:19