2e Bestuursrapportage 2020

Budgetneutrale afwijkingen

Herschikking budget studie- en congreskosten (BBV overzicht overhead)
De centraal geraamde studie- en opleidingskosten (€ 268.000) worden verdeeld over de thema's. Dit is afgesproken in het concern-opleidingsplan. Het gaat hier om de in een VNG-richtlijn vastgelegde bedragen per medewerker.


College


De lasten voortbloeiend uit de wachtgeldplichting worden onttrokken uit de voorziening wachtgeld en zijn hiermee budgetneutraal


Taakstellingen:


Realisatie taakstelling Inkoop € 69.000 waarvan € 26.000 (S) en € 43.000 (I) (programma's 1, 3 11 en 12 en BBV overzicht overhead)
Vanuit diverse exploitatiebudgetten wordt in totaal € 26.000 als structurele bijdrage geleverd op de inkooptaakstelling van € 200.000. Daarnaast wordt het budget gladheidsbestrijding incidenteel verlaagd met € 43.000. Afgelopen winter is extreem zacht geweest. Daardoor is er minder ingehuurd, minder onderhoud gepleegd en minder zout verbruikt.

Realisatie taakstelling catering € 16.000 (S) (programma 1 /BBV overzicht overhead)
Vanuit het thema fundament wordt vanuit diverse exploitatiebudgetten in totaal € 16.000 als structurele bijdrage geleverd waarmee deze bezuiniging uit spoor 3 is gerealiseerd. Met deze bijdrage wordt de bezuiniging structureel opgenomen in de begroting 2021 - 2024


Innovatie en transformatie (programma 5)


Regionale samenwerking
Voor de regionale opgave Beschermd wonen is een kwartiermaker Uitstroom Beschermd wonen aangesteld. Onze gemeente is hiervoor gastgemeente. De kosten hiervoor (€ 35.000) worden betaald uit de Transformatiemiddelen U16, deze worden door Utrecht beschikbaar gesteld en daarom ramen wij deze budgetneutraal in deze begroting.

In het kader van de regionale samenwerking verzorgen wij verder voor de regio de betalingen van de regionale programmamanager. De kosten hiervan verwerken wij budgettair neutraal in deze begroting omdat tegenover de kosten inkomsten staan vanuit de regiogemeenten.

Individuele voorzieningen werk en inkomen (programma 5)

Vanwege het uitbreken van Covid-19 heeft het Rijk voor zelfstandige ondernemers met inkomensverlies een steunmaatregel in het leven geroepen, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Voor de totale uitvoering van Tozo 1, 2 en 3 ontving de gemeente een bedrag van € 10.000.000. Wij gaan er op dit moment van uit dat deze regeling voor de gemeente een budgettair neutraal verloop heeft en zo hebben wij deze regeling dan ook verwerkt in de 2e bestuursrapportage.


Wegen en verkeer (programma 11)


Kabels en Leidingen: Lasten € 100.000 en baten € 100.000
Lasten € 100.000: De hoeveelheid aanvragen rondom kabels en leidingen is enorm toegenomen. Binnen de bestaande bezetting is sprake van langdurige ziekte terwijl er een verplichting is om de aanvragen af te handelen. Op dit moment wordt ingehuurd om de aanvragen binnen de gestelde termijnen te laten verlopen. De post onderhoud is hoger omdat er herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden aan wegen en trottoirs wanneer de ondergrondse werkzaamheden hebben plaatsgevonden door derden. We berekenen dit door via het tarief.
Baten  € 100.000: De processen rondom het verhalen van inkomsten als gevolg van het leggen en met name het repareren van kabels en leidingen zijn aangescherpt en verbeterd. In het verleden werden reparaties aan kabels en leidingen niet of nauwelijks gemeld, waardoor kosten voor reparaties aan trottoirs, fietspaden en wegen ook niet konden worden verhaald.

Asfalt: Lasten € 30.000 en baten € 30.000
Lasten € 30.000: De hoeveelheid aanvragen rondom tariefwerkzaamheden door Nutsbedrijven groeit. Binnen de bestaande bezetting is sprake van langdurige ziekte terwijl er een verplichting is om de aanvragen af te handelen. Op dit moment wordt ingehuurd om de aanvragen binnen de gestelde termijnen te laten verlopen en het huidige proces te optimaliseren.
Baten  € 30.000:  De processen rondom het verhalen van inkomsten als gevolg van het leggen en met name het repareren kabels en leidingen zijn aangescherpt en verbeterd. In het verleden werden reparaties aan kabels en leidingen niet of nauwelijks gemeld, waardoor kosten voor reparaties aan asfalt ook niet konden worden verhaald.

Riolering (programma 11)

Lasten: Er is dit jaar een overschrijding van € 55.000 op elektrakosten. Dit komt doordat het aantal pompen is uitgebreid (pompkelder Station Driebergen, extra huisaansluitingen). Verder zijn er meer pompen dan normaal gerenoveerd of vervangen. Bij af- en aankoppelen van gemalen moet iedere keer een afkoppel- en aansluittarief aan de energieleverancier betaald worden. Er zijn een aantal rioleringsprojecten later gestart of uitgesteld. Dit levert een voordeel op van € 97.000. Zie paragraaf investeringen. Deze afwijkingen worden verrekend met de voorziening riolering;  Diverse kleine afwijkingen nadelig (o.a. belastingen en verzekeringen) € 5.000. Baten: aan de Egalisatievoorziening Riolering wordt  voor € 37.000 onttrokken als financiële dekking voor de hogere lasten waardoor de afwijking op het product riolering € 0 is.


Algemene uitkering gemeentefonds (BBV overzicht algemene dekkingsmiddelen)


Meicirculaire 2020 - gelabelde posten € 380.000 (I) (programma 5 en 6)
De financiële effecten van de meicirculaire voor 2021 en latere jaren zijn in de begroting 2021 verwerkt. De mutaties die betrekking hebben op het lopende jaar zijn opgenomen in deze bestuursrapportage.
In de raadsinformatiebrief over de meicirculaire is gemeld dat een aantal extra inkomsten worden gelabeld als een extra budget om uitgaven te doen. In die gevallen is er geen effect op het financieel meerjarenperspectief en daarom zijn ze onder de budgetneutrale afwijkingen opgenomen. Het betreft bedragen voor: Inburgering (€ 99.000), Maatschappelijke begeleiding (€ 47.000), Participatie (€ 98.000) en Voogdij/18+ (€ 136.000). De extra inkomsten uit de meicirculaire staan onder de algemene dekkingsmiddelen.


Septembercirculaire 2020 - gelabelde posten € 1.443.000 (I) (programma 2 en 5 en algemene dekkingsmiddelen)

In de raadsinformatiebrief over de septembercirculaire is toegelicht dat een deel van de middelen die we via de septembercirculaire ontvangen één op één wordt verrekend met de uitvoeringsbudgetten (deze middelen worden gelabeld). Daardoor beïnvloeden deze mutaties het begrotingssaldo niet.
Het betreft: Brede aanpak dak- en thuisloosheid (programma 5, € 18.000 in 2020 en € 32.000  in 2021),
Gezond in de Stad: impuls kansrijke start (programma 5, € 13.000 in 2020 t/m 2022), Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (programma 2, € 8.000 in 2021 t/m 2024) en de middelen uit de twee corona steunpakketten (algemene dekkingsmiddelen, € 1.413.000 in 2020 en € 373.000 in 2021). De extra inkomsten uit de septembercirculaire staan onder de algemene dekkingsmiddelen.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 10:01:17 met de export van 11/13/2020 11:07:19