2e Bestuursrapportage 2020

Verwachte afwijkingen

04. Ruimte, Cultuurhistorie, Monumenten en Natuur

Beleidsmatige afwijkingen

Omgevingswet

Het 2020-budget voor de invoering van de Omgevingswet bestaat uit een in de begroting opgenomen implementatiebudget à €488.000 en uit het restant van de (algemene) reserve Invoering Omgevingswet. Voorzien was dat in 2020 beide delen zo goed als volledig nodig zouden zijn om alle kosten te dekken.

In het voorjaar is echter bekend geworden dat de invoering van de Omgevingswet een jaar later zal zijn, de facto op 1-1-2022. Dit maakt dat een deel van de werkzaamheden die voor dit jaar waren gepland, doorschuiven naar 2021. Ook door Corona is een aantal werkzaamheden vertraagd of anders uitgevoerd.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/ S

Maatschappelijk vastgoed  

 58.000

 91.000

33.000

N

I

Informatievoorziening

 239.000

 203.000

36.000

V

I

Leefomgeving

2.892.000

2.934.000

42.000

N

I

Musea

34.000

29.000

5.000

V

I

Vastgoed

136.000

138.000

2.000

N

I

Informatievoorziening  € 36.000 V (I)
Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU)
Vanaf 2020 is er per saldo sprake van een structureel lagere bijdrage aan het RAZU van € 36.000.Deze verlaging is het saldo van mutaties in de kosten van de huur van de archiefruimte, de toetreding van Vijfheerenlanden en de personeelskosten. De structurele effecten zijn in de begroting 2021-2024 opgenomen.

Maatschappelijk vastgoed € 33.000 N (I)

Het project Allemanswaard is nog niet opgeleverd. In deze fase worden er nog woningen gebouwd als onderdeel van het project. De projectleider wordt ingehuurd, dit levert een overschrijding van € 33.000 binnen het product Maatschappelijk Vastgoed in programma 4. Deze kosten worden gedekt uit de reserve die de raad hiervoor heeft ingesteld.


Leefomgeving € 42.000 N (I)


Boomveiligheid € 121.000 N

Voor de bijdrage aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is de reserve Boomveiligheid ingesteld nadat het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei - en Kromme Rijn is opgeheven. Het Nationaal Park zorgt voor het onderhoud van de bomen en rapporteert daarover aan de gemeente. Eerder was er uitgegaan van een eenmalige bijdrage maar er ligt nu een meerjarige dienstverleningsovereenkomst. Het duurt tot en met 2023 voordat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Voor 2020 is de verwachting dat er een bijdrage nodig is van € 121.000. Deze onttrekken we uit de hiervoor gevormde reserve Boomveiligheid. In de meerjarenbegroting 2021 is rekening gehouden met de lasten en onttrekking aan de reserve in de overige jaren. De lasten op het product en de bijdrage uit de reserve boomveiligheid hebben geen invloed op het saldo van de begroting.

Omgevingswet € 100.000 V
In deze bestuursrapportage houden we rekening met een minder grote uitname uit de algemene reserve Omgevingswet dan geraamd, namelijk circa €100.000. Zo zijn de uitgaven voor het deelproject Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) lager omdat een deel van de aanschaf van de applicaties voor het DSO pas in 2021 plaatsvindt. Ook het opleidingsbudget is niet volledig benut. Daar staat tegenover dat ten behoeve van het totale programma aanzienlijk meer inzet nodig is vanuit vergunningverlening. Een extra vergunningverlener is ingehuurd, zodat eigen medewerkers kunnen bijdragen aan de implementatiewerkzaamheden. De omvang van de implementatiewerkzaamheden van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) was bij het opstellen van de begroting 2020 nog niet bekend. Kosten die dit jaar ten behoeve van de Wkb worden gemaakt komen in de jaarschijf 2020 voor rekening van het budget Omgevingswet.

Bij de jaarrekening wordt de balans opgemaakt en zal duidelijk worden welke definitieve onttrekking aan de ‘reserve invoering omgevingswet’ feitelijk nodig is.


Onderhoud gebouwen (bestemmingsplannen) € 60.000 V

De actualisatie van de bestemmingsplannen is afgerond. Door uitstel van de Omgevingswet komt het Omgevingsplan nog niet in werking. Hierdoor is er een incidentele meevaller van € 60.000 ontstaan.

Diverse afwijkingen (belastingen, verzekeringen en kapitaallasten)  € 4.000 V

Musea € 5.000 V (I)

Diverse afwijkingen (belastingen, verzekeringen en kapitaallasten)  € 5.000 V
Vastgoed € 2.000 N (I)
Diverse afwijkingen (belastingen, verzekeringen en kapitaallasten)  € 2.000 N

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 10:01:17 met de export van 11/13/2020 11:07:19