2e Bestuursrapportage 2020

Bijlagen

Corona effecten


Inleiding
In deze tweede bestuursrapportage zijn de inkomsten en uitgaven verwerkt die het directe gevolg zijn van het uitbreken van het Covid-19 virus. Verder wordt ( in de programma's) inzicht gegeven in te verwachten claims in het resterende deel van het jaar. Deze claims zijn nog niet verwerkt in de cijfers.

Voor de extra uitgaven heeft de gemeente vanuit het Rijk compensatie ontvangen. Deze compensatie bestond uit twee tranches en is uitgekeerd in de september-circulaire. In totaal ontving de gemeente
voor 2020 € 1.411.000 (1e tranche 595.000 en de 2e tranche € 816.000 voor 2020 en € 373.000 voor 2021). In de december-circulaire ontvangt de gemeente waarschijnlijk nog een bedrag van het Rijk omdat onlangs bekend is geworden dat het Rijk nog € 100 miljoen toevoegt aan het gemeentefonds voor inkomstenderving en aanvullend € 26 miljoen voor jeugd en Wmo.

Gemeenten mogen zelf beslissen waarvoor ze deze middelen inzetten omdat deze onderdeel uitmaken van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. In de september-circulaire benoemt het Rijk uitsluitend de beleidsterreinen waarvoor extra middelen toegevoegd worden aan het gemeentefonds maar daarmee is geen sprake van het oormerken van middelen.  Er hoeft richting Rijk ook niet te worden verantwoord hoe de middelen zijn besteed.

Buiten het compensatiepakket vallen o.a. de inkomensvoorziening en uitvoeringskosten van de zgn. Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers), de NOW (Noodwet Overbrugging Werkgelegenheid), en de compensatieregelingen voor GGD’en en veiligheidsregio’s. Ook de beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer en de compensatie voor sportverenigingen vallen buiten het compensatiepakket. Voor de Jeugdwet en de Wmo geldt aanvullend dat de afspraken over de inzet van middelen op regionaal niveau worden gemaakt.

Voor de totale uitvoering van de Tozo 1, 2 en 3 ontving de gemeente een bedrag van € 10.432.000 en dit bedrag is budgettair neutraal verwerkt in deze bestuursrapportage. Voor de derving van huurinkomsten binnen sport is een aanvraag gedaan voor de specifieke uitkering voor het Bosbad Leersum, de Doornse Golfclub en de verhuur van Gymzalen voor een bedrag van € 34.600. De betreffende organisaties/ verenigingen hebben voor dit bedrag kwijtschelding voor de betaling van huur gekregen. Er bestaat een risico dat de aanvraag niet gehonoreerd wordt en in dat geval leidt de kwijtschelding van de huur tot inkomstenderving voor de gemeente.

In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van de onderdelen waarvoor compensatie is ontvangen. Hierbij wordt nogmaals opgemerkt dat de besteding daarvan tot de volledige keuzevrijheid van de gemeente behoort.


Overzicht van extra uitgaven en mogelijke claims in het kader van COVID-19
In de afgelopen maanden heeft de gemeente vanuit de samenleving meerdere verzoeken gekregen voor compensatie. Verzoeken zijn binnen gekomen van verenigingen en instellingen voor kwijtschelding van huurtermijnen en exploitatiebijdragen en financiële ondersteuning daar waar inkomsten zijn weggevallen. Verder kreeg de gemeente te maken met inkomstenderving door bijvoorbeeld het wegvallen van toeristenbelasting, een deel van de marktgelden en inkomsten uit reclame-uitingen.

Totaaloverzicht (mogelijke) uitgaven

Totaal

Extra gemaakte kosten Corona waarover al besluitvorming heeft plaats gevonden

115.850

Overige extra kosten Corona opgenomen in de 2e bestuursrapportage

353.000

Te verwachten lagere inkomsten opgenomen in de 2e bestuursrapportage

354.500

Totaal extra uitgaven/ inkomstenderving

823.350

* Voor een specificatie van deze tabel wordt verwezen naar de inhoud van de programma's en of de raadsinformatiebrief die in november  naar de gemeenteraad is gestuurd.

Overzicht ontwikkeling stelpost Corona

2020

2021

Ontvangen inkomsten vanuit het Rijk

1.411.000

373.000

af :effecten 2e bestuursrapportage

823.350

0,00

Nog beschikbaar voor eventuele toekomstige claims

587.650

373.000

Mogelijke toekomstige claims

555.000

80.000*

Stand stelpost Corona na verwerking van mogelijke claims

32.650

293.000

* Voor de verkiezingen 2021 wordt in 2020 een extra bedrag toegevoegd aan de  compensatiemiddelen. Wij verwachten dat de extra uitgaven hiervoor in 2021 worden gedaan en dus nemen we het bedrag dat we hiervoor ontvangen in 2021 als claim op.

De VNG is nog volop in gesprek met het Rijk over verdere compensatie en heeft nog niet op alle onderdelen hierover overeenstemming bereikt. Op dit moment is al wel duidelijk dat de gemeente in de december circulaire extra compensatie ontvangen voor inkomstenderving en aanvullend op de al eerder verstrekte compensatie, een aanvullend bedrag voor jeugd en Wmo. Deze extra middelen worden toegevoegd aan de stelpost Corona.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 10:01:17 met de export van 11/13/2020 11:07:19