2e Bestuursrapportage 2020

Bijlagen

Voortgang ombuigingen

Stand van zaken

Afgesproken is om in elke bestuursrapportage de voortgang van de ombuigingen te rapporteren.
De ombuigingen in de begroting 2020 bedroegen bij elkaar € 3,9 mln. Hiervan is € 2,5 mln. gerealiseerd. De verwachting is dat afgerond € 1,4 mln. niet kan worden gerealiseerd dit jaar. In dit bedrag is een groot aandeel voor het sociaal domein (totaal € 1,1 mln.) en in mindere mate voor de inkooptaakstelling (€ 0,13 mln.), naast andere kleinere tegenvallers.
Hieronder het overzicht van de ombuigingen die deels of nog niet zijn gerealiseerd.

Programma

Ombuiging

Realisatie 2020

2020

realisatie 2020

afwijking 2020

03. Dienstverlening

Optimaliseren digitale dienstverlening (uitbesteden documenten)

nee

 € -18.000

 € -   

 €+ 18.000

05. Transformatie in het sociaal domein

Innovaties sociaal domein

nee

 € 100.000

 € -   

 € -100.000

05. Transformatie in het sociaal domein

taskforce SD MKBA

nee

€ 770.000

 € -

€ -770.000

05. Transformatie in het sociaal domein

taskforce SD overig

nee

€ 230.000

 € -

€ -230.000

09. Sport, Inclusief sportaccommodaties, Kunst en Cultuur

Verminderen sportbudgetten

nee

 € 100.000

 € 85.000

 € -15.000

03. Dienstverlening

bijstellen saldo baten en lasten reisdocumenten

nee

 € 40.000

 € -38.000

 € -78.000

12. Middelen en ondersteuning

Horeca budget bodes (baten)

nee

 € 4.000

 € -   

 € -4.000

03. Dienstverlening

Receptie cultuurhuis

nee

 € 35.000

 € -   

 € -35.000

12. Middelen en ondersteuning

Inkoop

nee

 € 200.000

 € 68.500

 € -129.500

11. Openbare Ruimte en Milieu

Inkomsten uit reclamezuilen/abri's

nee

 € 44.000

 € -   

 € -44.000

TOTAAL

 € 1.807.020

 € 427.500

 € -1.377.500

Toelichting tabel

Onderstaand zijn de afwijkingen toegelicht.
Ad Optimaliseren digitale dienstverlening (€ +18.000)
De  uitbesteding van de handling van reisdocumenten is door corona met 1 jaar uitgesteld. Voor 2020 is dat een voordeel door minder uitgaven, voor 2021 is dat een nadeel omdat de begrote taakstelling dan niet maar later wordt gerealiseerd.

Ad Ombuigingstaakstellingen Taskforce sociaal domein (totaal € -1,1 mln.)
Bij de eerste bestuursrapportage werd nog verwacht dat de pilots voor oa. POH en SOVA nog doorgang zouden vinden. Door de coronacrisis hebben praktijkondersteuners huisartsen (POH'ers) minder inzet kunnen plegen en ook heeft op basishulp minder uitvoering plaatsgevonden dan verwacht. Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat een groot deel van deze ombuiging niet gehaald kan worden. Weliswaar zagen we in het tweede kwartaal een lichte daling in het aantal cliënten ten opzichte van het eerste kwartaal, maar  de vraag naar jeugdhulp bleek van een gelijke omvang ten opzichte van 2019.
Daar waar zorg vanwege de coronacrisis niet kon worden geleverd, moet de gemeente zorgaanbieders compenseren op basis van de omzet in 2019 (afspraak tussen het rijk en de VNG om financiële problemen en uitval te voorkomen). Beide hebben een negatief effect op de ombuigingstaakstelling aan de uitgavenkant. Op basis van de uitgaven in het eerste half jaar hebben we een prognose gemaakt van de totale verwachte uitgaven Jeugd. We hebben daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de effecten van het declaratiegedrag van zorgaanbieders en op basis van trends in voorgaande jaren komen we nu op een geprognosticeerd tekort van € 1,1 miljoen ten opzichte van de begrote ombuigingen.
(Daarnaast is er sprake van meerkosten Jeugd als gevolg van o.a. corona van ca. € 0,2 mln.  Daarom ramen we dit volledige bedrag af binnen programma 5.)
De  ombuigingstaakstelling aan de inkomstenkant was voor 2020  met de compensatieregeling voogdij/18+ 2018 gerealiseerd.

Ad Verminderen sportbudgetten (€ -15.000)
Er staat nog een bedrag van € 15.000 open op de totale taakstelling. Hiervoor is een constructie bedacht, waardoor er structureel minder subsidie wordt verstrekt. Door corona is de ontwikkeling en invoering van deze constructie in vertraging gekomen.

Ad Bijstellen lasten en baten reisdocumenten (€ -78.000)
De ontwikkeling van de legesopbrengsten van paspoorten en id-bewijzen is, mogelijk door de coronauitbraak met als gevolg minder internationaal verkeer, tegengesteld aan de begroting. Er zijn niet meer maar minder opbrengsten. Deze ontwikkeling is niet te beïnvloeden.

Ad Horeca budget (€ -4.000)
De realisatie van deze taakstelling, onderdeel van een totaal van € 20.000, is nog niet gerealiseerd. Het medegebruik van het cultuurhuis en het in rekening brengen van verbruik van consumpties valt waarschijnlijk weg door corona.

Ad Ombuigingstaakstelling receptie (€ -35.000)
Door de coronauitbraak bleek het niet het goede moment deze ombuiging (opheffen eigen receptiefunctie gemeente/bemensing) door te voeren en heeft het college deze maatregel uitgesteld. Dit zorgt er mede voor dat de stelpost frictiekosten in programma 12 maar deels kan vrijvallen.

Ad Ombuigingstaakstelling inkoop (€ -129.500)
Met betrekking tot inkoop is er  een tekort van € 129.500 op de ombuigingsdoelstelling.
De raad heeft bij het vaststellen van de begroting 2020 besloten om de op inkoop te realiseren ombuigingsdoelstelling voor 2020 (incidenteel) met € 100.000 te verhogen. Deze verhoging kwam bovenop de doelstelling van € 100.000 die structureel in de begroting 2020-2023 is opgenomen.
In 2020 is daarvan € 70.500 gerealiseerd, waarvan € 26.000 structureel. De voor 2020 nog te realiseren € 129.500 (waarvan € 74.000 structureel) moet als niet haalbaar worden beschouwd omdat de wijze waarop de markt werkt in relatie tot ons inkoopbeleid ons in de praktijk niet de benodigde ruimte biedt om de beoogde doelstelling te behalen. Naar de invulling van de resterende taakstelling van € 74.000 vanaf 2021 wordt verder gezocht. Onze verwachting is dat gegeven de eerdere constatering het een uitdaging is om deze taakstelling volledig en structureel te halen. Echter we zetten hier vooralsnog wel op in.

Ad Inkomsten uit reclamezuilen/abri's (€ -44.000)
Eerder dit jaar (gerapporteerd bij de 1e voortgangsrapportage) was de aanbesteding voor deze activiteit in gang gezet en waren de verwachtingen over de uitkomst positief. Door corona is de lopende aanbesteding stilgelegd met als gevolg het wegvallen van de inkomsten in de periode augustus t/m december t.w.v. € 27.000.  Daarnaast heeft de huidige exploitant een verzoek gedaan om 3 maanden niet af te hoeven dragen; een lagere bate van € 15.000.

Overige ontwikkelingen

Ombuigingstaakstelling straatverlichting
Voor de realisatie van de taakstelling was rekening gehouden met een nieuw contract voor straatverlichting incl.  na aanbesteding medio 2020. Dit is niet gehaald en is uitgesteld tot 2021. De taakstelling kan wel incidenteel worden gerealiseerd met de wijze van uitvoering. Deze kan echter niet structureel worden gecontinueerd in verband met de veroudering van de materiële vaste activa en het risico op onveiligheid.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 10:01:17 met de export van 11/13/2020 11:07:19