2e Bestuursrapportage 2020

Verwachte afwijkingen

03. Dienstverlening

Beleidsmatige afwijkingen

Op beleidsmatig en uitvoeringsniveau heeft vooral COVID-19 en de maatregelen er omheen impact gehad. Voorop gestaan heeft steeds het zo goed mogelijk vasthouden aan ons niveau van dienstverlening. Daar waar veiligheid van inwoners en medewerkers het vroeg, hebben wij aanpassingen gedaan. Vooral de intelligente lockdown zorgde voor veel aanpassingen. Deze aanpassingen waren onder andere fysiek, bijvoorbeeld de looproutes en de spatschermen bij de balies. Ook organisatorisch hebben we aanpassingen moeten doen door bij Burgerzaken met ploegen/weekteams te gaan werken en zelfs de baliedienstverlening af te bouwen tot enkel het meest noodzakelijke en daarvoor ook de afsprakenmodule op de website tijdelijk uit te schakelen. Daarnaast merkten we ook in de aard van de werkzaamheden stevige verschuivingen naar veel anticiperen op de veranderende maatregelen, bijvoorbeeld bij huwelijken met verschuivingen van afspraken, veel informatie verstrekken en veel advies geven. Waar we dus aan de ene kant minder aanvragen zien, zien we soms een inhaalslag, dan wel een verschuiving naar veel vragen om advies en uitleg van maatregelen. Bij de aanvragen in het ruimtelijk domein is zelfs een extra piek ontstaan met een aantal maanden meer dan 30% meer aanvragen. De extra werkdruk hier, in combinatie met de inspanningen voor de Omgevingswet (o.a. processen verbeteren) hebben we opgevangen met extra inhuur.

Op een gegeven moment, met het wat ruimer worden van de maatregelen, was er bij de publieksdienstverlening grosso modo ongeveer een maand achterstand in het verstrekken van producten en diensten. Aangetekend moet worden dat er in de diverse productgroepen wel stevige verschillen zichtbaar waren. Wachttijden voor het kunnen maken van een afspraak bij de Publieksbalies liepen op een zeker moment op tot twee weken. Er is stevig ingezet op het wegwerken van deze achterstanden, teneinde voorbereid te zijn op een mogelijke tweede golf en eventuele nieuwe beperkende maatregelen. Daarbij heeft steeds en staat nog steeds het doel van vasthouden aan een zo optimaal mogelijk niveau van dienstverlening voorop.

Tegelijk wordt in deze periode bij contacten vaker een “korter lontje” ervaren, wat heeft geresulteerd in het versneld en organisatiebreed aanbieden van een (COVID-proof) training omgaan met agressie, waarin wij onze medewerkers extra trainen in het goed opvangen van inwoners om gesprekken zo goed mogelijk te laten verlopen.

Op het gebied van Dorpsgericht werken vangen wij het wegvallen van de dorpscoördinatoren op door in ieder geval met de dorpsnetwerken de contacten open te houden en waar mogelijk met een vertegenwoordiger aanwezig te zijn tijdens bijeenkomsten. Daarnaast zijn de “dorpspostbussen” via de mail nog steeds gewoon bereikbaar en worden deze beantwoord. Ondertussen wordt intern in de organisatie gewerkt aan betere “zichtbaarheid en vindbaarheid” van medewerkers op thematische onderwerpen, zodat specifieke vragen directer bij de vakmedewerker terecht komen en de verbinding tussen dorpen/samenleving en de organisatie beter tot stand komt.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/ S

Publieke dienstverlening

 863.000

1.021.000

 158.000

N

I

Bouw- en woningtoezicht

385.000

276.000

109.000

V

I

ICT

192.000

191.000

1.000

V

I

Nazorg (klachten en bezwaren)

206.000

199.000

7.000

V

I

Leefbaarheid Dorpsgerichte activiteiten

380.000

347.000

33.000

V

I


Publieke dienstverlening: € 158.000 N (I)


Diverse burgerzaken € 69.000 N

Door de verplichting de inkomsten uit leges voor huwelijken en geregistreerd partnerschappen anders te verantwoorden, ontstaat een verschuiving van verantwoording van geld naar latere jaren. Niet het moment van innen is bepalend, maar het moment van het sluiten van een huwelijk/partnerschap. Dit geeft begrotingstechnisch een nadeel over dit jaar.
Bij de 1e bestuursrapportage is hier reeds melding van gemaakt. De structurele effecten zijn reeds verwerkt in de begroting 2021- 2024.

Rijbewijzen € 20.000 N

In reactie op de problemen bij het CBR met de uitgifte van rijbewijzen heeft de rijksoverheid besloten dat ouderen langer mogen doorrijden met een verlopen document. Wij zien dat dit mede tot gevolg heeft dat mensen later een verlenging aanvragen, wat dit jaar leidt tot lagere inkomsten.
Bij de 1e bestuursrapportage is hier reeds melding van gemaakt. De structurele effecten zijn reeds verwerkt in de begroting 2021- 2024.
Daarnaast zien wij een effect als gevolg van de COVID-19-maatregelen, waardoor er een vertraging is opgetreden in het aantal aanvragen al lijkt er in relatie hier toe een kleine inhaalslag gaande te zijn.


Reisdocumenten € 38.000 N

Voor 2020 is de verwachting dat er een lager aantal documenten wordt uitgeven. Dit leidt enerzijds tot minder inkomsten, anderzijds tot lagere legesafdracht aan het Rijk. De structurele effecten zijn reeds verwerkt in de begroting 2021- 2024.

Loonkosten ambtenaar burgerlijke stand € 31.000 N (I)


De afgelopen jaren zijn de loonkosten van deze ambtenaren in lijn gebracht met hun werkzaamheden en de wettelijke / CAO-veranderingen (uren aanpassing, CAO-veranderingen, WNRA, meer huwelijksvoltrekkingen). In de begroting 2021 - 2024 zijn deze veranderingen reeds structureel opgenomen ( € 61.000 N). Voor 2020 is dit nog niet verwerkt. Het bedrag is in verband met COVID-19 voor 2020 aangepast naar € 31.000 als gevolg van minder huwelijksvoltrekkingen.


Bouw- en woningtoezicht:   € 109.000 V (I)


Bouw- en woningtoezicht  

Diverse lasten € 135.000 N

In Overberg is een drugslab opgerold. Hiervoor heeft de gemeente kosten moeten maken. Hierover is de raad via een Raadsinformatiebrief (RIB), na de vergadering van burgemeester en wethouders op 2 juni 2020, geïnformeerd. Bij het drugslab is ook sprake van verontreinigde grond. Uiteindelijk draagt de gemeente zorg voor het saneren van deze vervuiling. De bedoeling is om de kosten hiervoor ook de verhalen bij de veroorzaker. Het is onzeker of dit gaat lukken. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op de provincie om samen te kijken naar een verhaal of compensatie. 

Bouwleges € 300.000 V
De inkomsten bouwleges zijn hoger omdat het aantal aanvragen is gestegen. Er is een koppeling te leggen met de inhuur die voor het aantal gestegen kleine aanvragen vanuit Corona is aangesteld om het aantal aanvragen te kunnen afhandelen binnen de gestelde termijnen. Bij de jaarrekening zal blijken of de trend ook in het laatste kwartaal doorzet.

Inhuur ten laste van producten € 56.000 N  

Door COVID-19 hebben veel inwoners hun woning verbouwd en tuin heringericht. Hierdoor zijn substantieel meer aanvragen omgevingsvergunningen en andere verzoeken ingediend. Voor deze aanvragen en andere verzoeken is ingehuurd om fictieve vergunningen (wegens overschrijden termijn) te voorkomen. De legesopbrengsten zijn niet verhoogd, omdat het relatief kleine aanvragen betreffen die relatief weinig leges opleveren.


ICT € 1.000 V (I)

Diverse kleine afwijkingen (o.a. belastingen, verzekeringen en kapitaallasten) 1.000 V


Nazorg (klachten en bezwaren) € 7000 V (I)

Diverse kleine afwijkingen (ombuiging inkoop) 7.000 V

Leefbaarheid Dorpsgerichte activiteiten: € 33.000 V (I)

Deze onderschrijding op het budget voor dorpsgerichte activiteiten is vooral het gevolg is van de corona-uitbraak. Deze heeft geleid tot een afname van activiteiten.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 10:01:17 met de export van 11/13/2020 11:07:19