2e Bestuursrapportage 2020

Verwachte afwijkingen

06. Welzijn, Cultuurhuizenbeleid en Nieuwkomers

Beleidsmatige afwijkingen

Herijking beleidskeuzen sociaal domein
In juli heeft de gemeente de Nota Samen Leven, Samen doen! vastgesteld. Op basis van deze nota gaat de gemeente nieuwe subsidieafspraken maken en inzetten op preventie. De uitwerking vindt plaats samen met inwoners en ketenpartners. Door de coronacrisis moest het participatieve traject anders worden vormgeven en loopt de concrete uitwerking vertraging op.

Cultuurhuizen
Met de huidige exploitatieovereenkomst van De Binder heeft de gemeente de verplichting een eventueel negatief exploitatiesaldo aan te vullen. Nu is nog niet te overzien welke gevolgen de maatregelen en landelijke compensatie vanwege COVID-19 hebben op de exploitatie van De Binder. Het college houdt er echter wel rekening mee dat bij De Binder mogelijk een negatief exploitatieresultaat ontstaat over 2020.

Wet inburgering
De invoering van de nieuwe Wet inburgering is mede als gevolg van de coronacrisis uitgesteld naar 1 juli 2021, waardoor gemeenten meer tijd hebben om zich hierop voor te bereiden.

Nieuwkomers
Het college verwacht geen overschrijding en mogelijk zelfs een onderbesteding . Vanwege de implementatie van de Nieuwe Wet Inburgering en de onzekerheden die daaruit voortvloeien stelt het college de ramingen op dit moment niet naar beneden bij.

GGDrU
Vanwege COVID-19 opereert GGDrU momenteel als crisisorganisatie. GGDrU ontvangt hiervoor volledige financiële compensatie voor de bestrijding van corona van het Rijk.
Een groot deel van de reguliere taken heeft stilgelegen. Sommige taken worden op een andere manier uitgevoerd en sommige taken worden op een later moment ingehaald. Het is op dit moment onduidelijk wat de (financiële) effecten hiervan op langere termijn zijn.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Algemene voorzieningen Gezondheidszorg

1.822.000

1.849.000

27.000

N

S

Leefbaar Welzijn

950.000

1093.000

143.000

N

I

Maatschappelijk Vastgoed

38.000

48.000

10.000

N

S

Algemene voorzieningen Gezondheidszorg € 27.000 N (S)

Openbare gezondheidszorg € 27.000 N (S)
In de eerste bestuursrapportage nam het college voor de GGDrU voor 2020 een extra bijdrage op van
€ 36.000. Op basis van de Najaarsnota 2020 van de GGDrU blijkt deze extra bijdrage iets lager uit te vallen. Omdat de effecten van de eerste bestuursrapportage voor 2020 nog niet in de begroting verwerkt zijn, is het nadeel voor deze bestuursrapportage bijgesteld tot € 27.000. De meerjarige effecten verwerkte het college al in de begroting 2021 - 2024.


Leefbaar Welzijn € 143.000 N (I)

Meicirculaire gelabelde posten
: inburgering en maatschappelijke begeleiding (zie budgetneutrale afwijkingen voor toelichting) € 146.000 (N)

Diverse kleine afwijkingen (o.a. belastingen, verzekeringen en kapitaallasten) € 3.000 V


Maatschappelijk vastgoed € 10.000 N (I)


Diverse kleine afwijkingen (o.a. belastingen, verzekeringen en kapitaallasten) € 10.000 N

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 10:01:17 met de export van 11/13/2020 11:07:19