2e Bestuursrapportage 2020

Bijlagen

Overzicht van baten en lasten

(bedragen x € 1.000; + = voordeel/ - = nadeel)

Omschrijving lasten/baten

Begroting
2020 primitief

Begrotings-
wijzigingen
t/m september
2020

Financiele
afwijkingen
2e burap 2020

Begroting
2020 na
wijziging

LASTEN

01

Bestuurlijke zaken

2.364

0

369

2.733

02

Veiligheid en handhaving

4.192

0

93

4.285

03

Dienstverlening

4.355

-184

126

4.297

04

Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur

2.979

685

-50

3.614

05

Transformatie in het sociaal domein

43.727

1.431

14.849

60.007

06

Welzijn, cultuurhuizenbeleid en nieuwkomers

2.664

240

181

3.085

07

Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang

5.050

-92

242

5.200

08

Economische zaken, recreatie en toerisme

725

0

-18

707

09

Sport, inclusief sportaccommodaties, kunst en cultuur

4.933

-3

104

5.035

10

Verkeer en vervoer

1.280

-10

-35

1.236

11

Openbare Ruimte en milieu

20.592

554

-284

20.862

12

Middelen en ondersteuning

3.603

-358

27

3.272

Totaal Lasten van de programma's

96.464

2.264

15.603

114.331

BATEN

01

Bestuurlijke zaken

75

0

-7

67

02

Veiligheid en handhaving

51

-23

67

94

03

Dienstverlening

2.355

-211

118

2.262

04

Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur

44

0

-1

43

05

Transformatie in het sociaal domein

8.837

97

12.892

21.825

06

Welzijn, cultuurhuizenbeleid en nieuwkomers

61

0

0

61

07

Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang

697

-70

130

756

08

Economische zaken, recreatie en toerisme

208

0

-11

197

09

Sport, inclusief sportaccommodaties, kunst en cultuur

817

0

24

841

10

Verkeer en vervoer

18

0

0

18

11

Openbare Ruimte en milieu

15.836

554

-200

16.190

12

Middelen en ondersteuning

4.024

660

-1.895

2.789

Totaal Baten van de programma's

33.022

1.007

11.116

45.144

Totaal Saldo van de programma's

-63.442

-1.257

-4.488

-69.187

Overzichten

13

Algemene dekkingsmiddelen

79.597

643

3.315

83.555

14

Overhead

-14.326

-72

-12

-14.410

16

Onvoorzien

-124

0

124

0

Totaal Overzichten

65.147

571

3.427

69.145

Totale Saldo lasten en baten

1.705

-686

-1.061

-42

Toevoegingen en onttrekkingen aan de Reserves

01

Bestuurlijke zaken

0

0

0

0

02

Veiligheid en handhaving

0

0

0

0

03

Dienstverlening

0

0

0

0

04

Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur

14

27

33

73

05

Transformatie in het sociaal domein

0

0

0

0

06

Welzijn, cultuurhuizenbeleid en nieuwkomers

0

0

0

0

07

Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang

0

0

0

0

08

Economische zaken, recreatie en toerisme

0

0

121

121

09

Sport, inclusief sportaccommodaties, kunst en cultuur

0

0

0

0

10

Verkeer en vervoer

175

0

0

175

11

Openbare Ruimte en milieu

0

0

0

0

12

Middelen en ondersteuning

-1.217

52

1.158

-7

Totaal Mutaties Reserves

-1.028

79

1.313

363

Resultaat

677

-608

252

321

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 10:01:17 met de export van 11/13/2020 11:07:19