2e Bestuursrapportage 2020

Verwachte afwijkingen

02. Veiligheid en Handhaving

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatig afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Crisisbeheersing en brandweer

 3.332.000

 3.310.000

 22.000

V

I

Openbare orde en veiligheid

     832.000

      881.000

 49.000

N

I


Crisisbeheersing en brandweer  € 22.000 V (I)

Rampenbestrijding € 22.000 V

De geactualiseerde begroting 2020 stelt de gemeentelijke bijdrage naar beneden bij. Dit komt voort uit een bijstelling van het gemeentefonds, het toepassen van incidentele gefaseerde loonaanpassing op basis van het cao en bijgestelde prijsaanpassingen. Bovenal is €0,8 miljoen van het positieve rekeningresultaat uit 2019 ingezet ter verminder van de FLO-overgangsrechten. Dit alles tezamen levert een voordeel op van €22.000 in de gemeentelijke bijdrage voor 2020.


Openbare orde en veiligheid  totaal € 49.000 N (I)

Openbare orde en veiligheid € 40.000 N  

Voor de aanpak van COVID-19 zijn er extra lasten in 2020 (o.a. verlenging inzet GGD i.h.k.v. WvGGZ, inrichten huisartsenpost en hospice e.d. (€ 10.000) en door het tijdelijk verhogen van de handhavingscapaciteit i.v.m. noodverordening VRU (€ 30.000).

APV € 9.000 N

Opbrengsten leges en andere rechten:
COVID-19 zorgt voor veel minder aanvragen op het gebied van evenementen en daardoor voor minder leges opbrengsten. We zien ook een terugloop van het aantal aanvragen op het gebied van Drank & Horecavergunningen en exploitatievergunningen.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug en de gemeente Bunnik werken samen op het gebied van opsporing en handhaving door buitengewoon opsporingsambtenaren. Gelet op de overeenkomst met de gemeente Bunnik hebben we extra kosten moeten maken om Boa’s in te huren. Voor het inlenen van Boa’s heeft de gemeente Bunnik gelden ter beschikking gesteld.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 10:01:17 met de export van 11/13/2020 11:07:19